Drom Kotar Mestipen: Camí de llibertat

Drom Kotar Mestipen: Camí de llibertat

És una associació de dones gitanes que, des de fa vint anys, lluita per la promoció de les dones gitanes i del seu Poble sense renunciar a la seva identitat.

L’Associació Gitana de Dones Drom Kotar Mestipen (Camí de llibertat) neix l’any 1999 fruit del diàleg entre dones de diferents edats, gitanes i no gitanes, i amb un objectiu prioritari: lluitar per la igualtat i la no discriminació entre dones i homes al poble gitano, així com fomentar el treball solidari entre dones de diferents cultures.

reunió_dones_gitanes

 Per això, els objectius que té l’entitat són:

• Treballar per la igualtat i la no discriminació entre homes i dones.

• Superar la triple exclusió que pateixen les dones gitanes: per ser dones, per ser gitanes i perquè moltes d’elles no han tingut accés a la formació acadèmica.

• Col•laborar amb aquells grups que lluiten per la igualtat que inclouen el mateix dret a mantenir i desenvolupar les pròpies diferències.

• Fomentar i facilitar l’accés igualitari de les dones i les nenes gitanes en tots els àmbits: -educatiu, laboral i social- perquè es basin en el diàleg, en la igualtat d’oportunitats i de resultats entre totes les cultures i gèneres.

• Potenciar la imatge de la dona gitana com a transmissora i dinamitzadora de la identitat cultural gitana.

• Treballar perquè la veu de la dona gitana sigui escoltada i difondre les seves aportacions dins de la seva comunitat i en el conjunt de la societat.

Congres dones gitanes

Entre els diferents serveis i activitats que realitzen, destaquen:

Cursos de monitores de temps lliure
Amb especialitat en menjador escolar. Aquests cursos tenen titulació oficial atorgada per la Generalitat de Catalunya, i contemplen un total de 300 hores de formació (lectives i pràctiques).

Trobada d’estudiants gitanes
Són una experiència d’èxit, que mostra com a partir del diàleg intergeneracional es poden superar barreres i trobar alternatives reals que permeten superar la situació d’exclusió social en la qual viuen les nenes, joves i dones gitanes. Amb això s’aconsegueix trencar els estereotips, superar l’absentisme escolar i que les nenes tinguin referents d’èxit per a motivar-se.

Curs de preparació per a la prova GESO
Aquest curs es realitza per superar amb èxit la prova lliure de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (GESO). Mitjançant aquest curs es demostra que s’han assolit els objectius i les competències bàsiques del currículum dels ensenyaments d’educació secundària per a les persones adultes.

Congrés Internacional de Dones Gitanes
És una trobada de dones gitanes de tota Europa per a dialogar buscant solucions a les diferents desigualtats amb les quals s’hi troben.
Organitzat per i per a dones gitanes prioritzen l’assistència de dones de base, convertint-se en un espai on les dones gitanes són les protagonistes i les encarregades de compartir solucions als temes que es treballen: educació, feminisme, salut, treball… creant xarxes d’amistat, solidaritat i col·laboració que els hi permeten seguir avançant. Fins ara, s’han realitzat dos congressos internacionals.

banner Congrés

A més, Drom Kotar Mestipen ha liderat els següents projectes europeus:

EDUCAROM

Consistia, entre altres, en l’edició de materials pedagògics per a persones adultes de la comunitat gitana. Aquest projecte va ser finançat, durant dos anys (2005-2007) pel Programa Sòcrates Acció Grundtvig 1 de la Unió Europea.

ROM-UP!

Treballava la inclusió del poble gitano a través d’experiències educatives d’èxit i de qualitat. Va ser finançat amb el suport de la Comissió Europea en el marc del programa LifeLong LearningProgramme (2012-2013).

ROM-ACT

L’objectiu va ser ampliar l’accés de les dones gitanes als sistemes de validació de l’aprenentatge no formal i informal. Va ser finançat, també, en el marc del programa Lifelong LearningProgramme de la Comissió Europea (2012-2014).


Forma organitzativa

Drom Kotar Mestipen s’organitza de manera assembleària i totes les sòcies participen de les decisions internes de l’entitat, de les activitats pròpies de l’associació i dels espais de participació.

imatge general congrés de dones gitanes
Relació amb altres grups 

Des de l’associació es participa activament amb altres entitats gitanes o pro-gitanes que tenen objectius comuns. I aquesta participació es fa tant a nivell local, estatal i europeu.

Alguns espais de participació són: La Plataforma Unitària contra els Violències de Gènere. El Consell Municipal del Poble Gitano. El Pla Integral del Poble Gitano de Catalunya. La Taula per la Diversitat en l’Audiovisual. La Federació Kamira: Federació Nacional d’Associacions de Dones Gitanes. FACEPA. Federació d’Associacions Culturals i Educatives de Persones Adultes. European Women’s Lobby. EU Civil Society Platform against Trafficking inHuman beings. International Roma Women Network.


Futur

“El nostre somni és un futur on les dones gitanes i el poble gitano convisquin amb la resta de la societat en igualtat i respecte. Que estigui normalitzat la presència de persones gitanes en qualsevol lloc de treball de responsabilitat dels diferents àmbits laborals. I que ser Gitana o Gitano sumi, mai resti!!”

logo Drom Kotar Mestipen

 

 

www.dromkotar.org