És l’hora del Codesenvolupament

És l’hora del Codesenvolupament

La Taula Catalana de Codesenvolupament és una iniciativa de segon nivell que neix amb la voluntat de ser un espai permanent per articular i fer propostes des d’aquest model de cooperació, on les persones migrants participen activament i es converteixen en un factor de desenvolupament en els seus països d’origen.

Per això, la Taula s’ha estrenat amb la implementació d’un curs per enfortir les capacitats dels seus actors. Així s’ha desenvolupat el primer cicle formatiu en codesenvolupament, emmarcat dins del seu projecte “És l’hora del Codesenvolupament”.

El curs, que s’ha desenvolupat durant 6 sessions de 4h, ha format a 22 persones, i s’ha tingut molt en compte els diferents orígens culturals, la participació paritària entre homes i dones o la diversitat territorial del nostre país. Al llarg de les sessions s’ha passat revista als temes més rellevants del món de la cooperació des d’una vessant pràctica de formulació de projectes, com de contingut teòric.

Una de les sessions es va dedicar a conèixer i debatre sobre l’enfocament de gènere, formació que va ser assumida per Fatou Secka, Maimouna Sabaly i Alícia Oliver i on es va parlar de la necessitat d’aplicar aquest enfocament que posa al centre les persones i les relacions de gènere, amb l’objectiu de transformar les desigualtats existents per assolir la justícia social i la igualtat efectiva de les dones i els homes.

La novetat d’aquest primer cicle formatiu radica en el fet que les persones formades faran, a partir d’ara, acompanyament en els seus territoris a les entitats d’origen divers que vulguin formular projectes de codesenvolupament.

Estendre i fer efectiva aquesta visió de la cooperació és un dels objectius prioritaris de la Taula Catalana, per això es va finalitzar el curs assumint que ara sí que és l’hora del codesenvolupament a Catalunya.